İşlem çözümleri ve mevcut işlevler ülkeye, hizmete ve taşıyıcı tedarikçilerine göre büyük farklılık gösterebilir. 2.

asked 2018-03-14 20:11:08 -0500

edit retag flag offensive close delete