Görüntü işleme, görüntü kalitesinin çok önemli bir parçası, bu yüzden Samsung, geriye dönük gürültüyü azaltmak için 12 resim bir.

asked 2018-03-14 16:07:28 -0500

samsng galaxy s9 kılıf

edit retag flag offensive close delete