Neyse ki, dedikodaki değirmen, konuştuğumuz gibi aygıtla ilgili bazı ayrıntıları döktüğünü iddia ediyor.

asked 2018-03-14 09:18:44 -0500

samsung galaxy s9 plus

edit retag flag offensive close delete