] Kullanıcı hafızası, çalışma sisteminin ve cihaz seçeneklerini çalıştırmak için kullanılan yazılımın depolanması nedeniyle toplam.

asked 2018-03-14 07:41:32 -0500

edit retag flag offensive close delete