Bixby, sözde yapılmadığı zamanlarda bile aktif olduğu için işbirliği yapmaz.

asked 2018-03-14 01:20:20 -0500

edit retag flag offensive close delete