Bir Samsung sözcüsü AnandTech'e, gönderilen S9 ünitelerinin, Mobile World Congress için bir demo yazılımı yönettiğini ve tam olarak aynı.

asked 2018-03-13 21:44:57 -0500

edit retag flag offensive close delete