Gerçi şarap şişeleri ya da sanat eserleri ile etkindir.

asked 2018-03-13 12:40:27 -0500

edit retag flag offensive close delete