Kesinlikle duyacağımız en iyi şeylerden biri, muhtemelen Qualcomm'un sonraki nesil işlemcisinin yolunda olacağı anlamına gelecektir.

asked 2018-03-12 23:23:08 -0600

edit retag flag offensive close delete