Geçtiğimiz 6 yıl kadar bir sürede, Samsung'un, çok yönlü ekranları sergileyen birkaç prototip cihazı gördük.

asked 2018-03-12 23:09:10 -0600

edit retag flag offensive close delete