Samsung, en iyi akıllı telefon kamerasını elde etmek için sürmekte olan savaşa ana yakıt ekledi.

asked 2018-03-12 20:26:38 -0600

edit retag flag offensive close delete