Ek olarak bir dizi fiziksel ikamet düğmesi kullanılan ekran içerisindeki stres sensörünü de içeren çok sayıda sensör vardır.

asked 2018-03-12 11:47:22 -0500

edit retag flag offensive close delete