Bixby, spekülasyona uğramadığı zaman bile aktive olduğu kadar işbirliği yapmaz.

asked 2018-03-12 00:39:00 -0500

samsung galaxy s9 plus ı gsmarena

edit retag flag offensive close delete