Kamera bakımından bir fark bulursanız da, her iki akıllı telefonda da bagajda kurulu olan kamera içinde bir parmak izi algılayıcısı var.

asked 2018-03-10 06:32:01 -0500

edit retag flag offensive close delete